Zapraszamy do zakupów przez stronę oraz kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kontakt : damian@kebaby.pl

Regulamin

§1 O firmie

Sklep internetowy Kebaby.pl dostępny pod adresem www.kebaby.pl, prowadzony jest przez:
Małgorzatę Żądło “Kebaby.pl” ul. Głogowska 273, 60-104 Poznań. NIP 7822280621, REGON 634526487.
Asortyment sklepu: sprzęt gastronomiczny do barów.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Małgorzata Żądło “Kebaby.pl”
  ul. Głogowska 273, 60-104 Poznań.
  NIP 7822280621, REGON 634526487.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kebaby.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kebaby.pl.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§4 Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:
Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk “dodaj do koszyka”.
Po przejściu do koszyka wyświetla się lista produktów, które się w nim znajdują. By kontynuować należy kliknąć przycisk “przejdź do kasy”.
W celu realizacji zamówienia należy wypełnić wszystkie pola adresowe łącznie z danymi kupującego. Opcjonalnie jest możliwość zamieszczenia numeru nip do faktury w przypadku zakupu na firmę. Następnie kupujący wybiera sposób płatności i dostawy oraz oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności.

§5 Oferowane metody płatności i dostawy

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

I. Przesyłka kurierska pobraniowa (z wyłączeniem zamówień o łącznej wadze przekraczającej 31 kg, lub w przypadku kwoty pobrania powyżej 5000 złotych brutto – pięciu tysięcy złotych).
II. Przesyłka kurierska za przedpłatą (w przypadku produktów transportowanych na paletach możliwa jest opłata dodatkowa uzależniona od wymiarów i wagi zamówienia).
III. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Głogowska 273, 60-104 Poznań.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

I. Płatność przy odbiorze na miejscu.
II. Płatność za pobraniem (z wyłączeniem zamówień o łącznej wadze przekraczającej 31 kg, lub w przypadku kwoty pobrania powyżej 5000 złotych brutto – pięciu tysięcy złotych).
III. Płatność przelewem tradycyjnym na konto sprzedawcy.

§6 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 regulaminu oraz potwierdzenie jego realizacji przez sprzedawcę.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz zobowiązuje się do poinformowania Klienta o jego realizacji w ciągu 24 godzin w przypadku dni roboczych. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy zostaną potwierdzone w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wyżej wymienionych. Potwierdzenie realizacji Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub kontakt telefoniczny pod numerem podanym w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail lub potwierdzenia telefonicznego zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez klienta:
I. Płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemu płatności online, klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
II. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient zobowiązany jest do dokonania płatności kurierowi przy odbiorze przesyłki.
III. Płatność gotówką w przypadku odbiorów osobistych zamówień.

Kompletowanie zamówień:
I. zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,
II. zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami (za dodatkową opłatą) lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

Dostawy odbywają się tylko na terenie Rzeczpospolitej Polski.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 

§7 Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje

Umową Sprzedaży objęte są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej w okresie gwarancji zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres: damian@kebaby.pl.
Po otrzymaniu pełnej informacji Sprzedawca prześle odpowiedź mailem zwrotnym w przeciągu 72 godzin.

Jeśli Klient jest Przedsiębiorcą, strony ograniczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi do przypadków braku właściwości, o której istnieniu Sprzedawca zapewnił Przedsiębiorcę na stronie internetowej.

Warunkiem przystąpienia do reklamacji powstałej w wyniku dostawy jest sprawdzenie staniu technicznego otrzymanej przesyłki przez Klienta w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy drogą mailową na adres email: damian@kebaby.pl. Do wiadomości należy dołączyć: zdjęcia uszkodzeń, numer zamówienia lub faktury oraz protokół szkody, który należy sporządzić z kurierem w dniu dostawy (protokół szkody jest podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej). W celu przyspieszenia procedury jest możliwość kontaktu drogą telefoniczną, aby poinformować sprzedawcę o nadanej wiadomości mailowej.
Sprzedawca prześle odpowiedź o dalszej procedurze drogą mailową w przeciągu 72 godzin.

Reklamacje powstałe w wyniku użytkowania należy zgłaszać drogą elektroniczną na podany w niniejszym regulaminie adres email: damian@kebaby.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 13 dni po otrzymaniu towaru.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej do serwisu należy wysyłać w dobrze zabezpieczonych opakowaniach na adres, który zostanie wskazany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną do Konsumenta.

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych przez Przedsiębiorcę jest posiadanie faktury zakupu wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, jeśli była wydana.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne, powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz usterki powstałe po okresie objętym gwarancją Sprzedawcy.

Jeżeli przedsiębiorca indywidualny dokona zakupu poprzez stronę internetową, oraz wykaże w sposób bezsprzeczny, że zakup ten nie miał charakteru zawodowego, wówczas może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania towaru. W innym przypadku zwrotów dla firm nie uwzględnia się.

§8 Gwarancja

Sprzedawane sprzęty objęte są roczną ograniczoną gwarancją. Gwarancji nie podlegają aspekty wizualne lub wynikające z użytkowania. Materiały eksploatacyjne podlegają dwu tygodniowemu okresowi gwarancji rozruchowej.

§9 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli wysokość ceny została ustalona w wyniku oczywistej omyłki, na co może wskazywać jej znaczna dysproporcja w porównaniu do cen rynkowych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Zapisz i udostępnij koszyk
Twój koszyk produktów zostanie zapisany i otrzymasz wygenerowany link. Listę zakupów możesz zatrzymać dla siebie, albo przesłać ją komuś innemu.
Back Zapisz i udostępnij koszyk
Twój koszyk produktów zostanie zapisany i otrzymasz wygenerowany link. Listę zakupów możesz zatrzymać dla siebie, albo przesłać ją komuś innemu.
Your cart email sent successfully :)

preloader